Dražby nemovitostí

Podíl id. 1/3 na lesním pozemku a ostatní ploše v Kovářově u Písku

Datum a čas dražebního jednání:

23. června 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 na lesním pozemku (celková výměra 1475 m2) a ostatní ploše (celková výměra 414 m2).

Pozemky se nacházejí v obci Kovářov a katastrálním území Vladyčín.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

10 070,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

6 713,00,- Kč

Dražební jistota:

2 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908841/2700, variabilní symbol 63207, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

   
   
   
   
   
   

všechny dražby →