Dražby nemovitostí

Všeobecné informace pro účastníky dražeb

Soudní exekutor provádí nucené dražby nemovitostí podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Činnost soudního exekutora není totožná s činností realitní kanceláře. V jednotlivých případech je však možné zajistit i prohlídku dražených nemovitostí pro případné zájemce.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, je povinen složit k rukám soudního exekutora dražební jistotu stanovenou v dražební vyhlášce, a to nejpozději do zahájení dražebního jednání.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti dnem následujícím po dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí po té, co usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel doplatil nejvyšší podání.

Nejbližší dražby nemovitostí

Datum Název/Dražené zboží
24.5. 2022
koná se
Pozemek - orná půda v Rumburku-Dolních Křečanech
2.6. 2022
koná se
Podíl 1/4 na nemovitých věcech Ostrava - Svinov
7.6. 2022
koná se
Rodinný dům (bývalá zem. usedlost) s příslušenstvím v obci Pojbuky, k.ú. Zadní Lomná (okr. Tábor)
23.6. 2022
koná se
Podíl id. 1/3 na lesním pozemku a ostatní ploše v Kovářově u Písku

Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.