Dražby nemovitostí

Všeobecné informace pro účastníky dražeb

Soudní exekutor provádí nucené dražby nemovitostí podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 335 – 337h o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Činnost soudního exekutora není totožná s činností realitní kanceláře. V jednotlivých případech je však možné zajistit i prohlídku dražených nemovitostí pro případné zájemce.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, je povinen složit k rukám soudního exekutora dražební jistotu stanovenou v dražební vyhlášce, a to nejpozději do zahájení dražebního jednání.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti dnem následujícím po dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí po té, co usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel doplatil nejvyšší podání.

Nejbližší dražby nemovitostí

Datum Název/Dražené zboží
15.6. 2021
koná se
Podíl id.1/76 na st. parcele č. 121 Jeníkovice u Choltic
15.6. 2021
koná se
Podíl id.1/76 na st. parcele č. 119 Jeníkovice u Choltic

Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.