Dražby movitých věcí

Všeobecné informace pro účastníky dražeb

Soudní exekutor provádí nucené dražby movitých věcí podle zákona č.120/2001 Sb., exekučního řádu. Průběh dražebního jednání se řídí ustanoveními občanského soudního řádu, konkrétně § 328 – 330 o.s.ř. Nejedná se o dražby prováděné podle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Prohlídka dražených movitých věcí probíhá obvykle v místě konání dražby zpravidla 1 hodinu před samotnou dražbou, po dohodě i v jiném termínu. Toto pravidlo však neplatí vždy. Konkrétní podmínky prohlídky předmětu dražby jsou vždy stanoveny v dražební vyhlášce.

Minimální výše příhozu je vždy stanovena v dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen bezprostředně po udělení příklepu nejvyšší podání ihned zaplatit, pokud tak neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc ihned převzít a odvézt.

Nejbližší dražby movitých věcí

Datum Název/Dražené zboží

Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

   
   
   
   
   
   

všechny dražby →