Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 8770 m2, Holičky u Staré Hlíny, podíl 1/10

Datum a čas dražebního jednání:

9. září 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci -
A. spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/10 na nemovité věci
-parc.č. 1105 orná půda o výměře 7402 m2

B. spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/10 na nemovité věci:
-parc.č. 178/43 trvalý travní porost o výměře 1368 m2

Výsledná cena dražených nemovitostí:

191 444,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

95 722,00,- Kč

Dražební jistota:

30 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908948/27000, variabilní symbol 15209, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.