Dražby nemovitostí

2 spoluvlastnické podíly na pozemcích Slezská Ostrava

Datum a čas dražebního jednání:

20. května 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku (orná půda) 1,44ha a podílu ve výši id. 1/16 na pozemku (ost. plocha) 32m2 v k.ú. Slezská Ostrava.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

187 970,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

125 313,00,- Kč

Dražební jistota:

40 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908833/2700, variabilní symbol 46716, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.