Dražby nemovitostí

Spoluvlastnický podíl 1/6 rodinného domu s pozemky v obci Chodová Planá, okr. Tachov

Datum a čas dražebního jednání:

18. února 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 1/6 na nemovitých věcech:

  • pozemek parc.č St. 98 o výměře 1216 m2, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 37

  • pozemek parc.č. 140/3 o výměře 226 m2, ostatní plocha

Výsledná cena dražených nemovitostí:

129 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

86 000,00,- Kč

Dražební jistota:

20 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908956/2700, variabilní symbol 235613, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.