Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 178 m2, Miroslav, podíl 1/2

Datum a čas dražebního jednání:

4. listopadu 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovité věci:
-parc.č. 618 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2 (zbořeniště)

pozemek se nachází v centru města Miroslav, v centrální zástavbě, mezi bytovými a rodinnými domy. Je umístěn na svažitém pozemku, v proluce mezi dvěma domy. Je přístupný z místní komunikace ulice Husova. Z uliční strany je zřetelný vstup do zemního sklepa, který je pod částí pozemku a v jižní části oceňovaného pozemku je zřetelné navršení zeminy nad sklepem. Při pohledu přes oplocení z uliční strany je pozemek nezastavěný. Podle platného územního plánu je umístěn v lokalitě s označením „BR” rodinné bydlení. V lokalitě je možnost napojení na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, rozvod zemního plynu a elektřiny.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

125 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

62 500,00,- Kč

Dražební jistota:

20 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908876/2700, variabilní symbol 178913, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

4.11. 2020
odročeno
Pozemek o velikosti 178 m2, Miroslav, podíl 1/2
   
   
   
   
   

všechny dražby →