Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Hora Svaté Kateřiny, podíl 1/2

Datum a čas dražebního jednání:

22. října 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na nemovitých věcech:
-parc.č. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 356 m2,součástí je stavba č.p.14 rod.dům.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka,nachází se v zastavěné, vnitřní části města Hora Svaté Kateřiny, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese Dlouhá 14, 435 46 Hora Svaté Kateřiny.Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po
veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2718/1 - ostatní plocha a p.č. 2735 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny.V místě je možnost napojení na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní
vodovod a plynové vedení.Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným
předmět ocenění zpřístupněn.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem
zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako zhoršenou.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

83 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

55 330,00,- Kč

Dražební jistota:

10 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909019/2700, variabilní symbol 56405, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.