Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 391 m2, Podmokly

Datum a čas dražebního jednání:

8. října 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

-pozemkové parcely č.3126/67,zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 14 m2, na níž stojí stavba rod.rekr.č.ev.9612 zapsaná na LV 4122 (stavba jiného vlastníka) a pozemkové parcely č.3126/170, druh pozemku zahrada, o velikosti 377 m2, zapsáno na LV 4961 pro k.ú.Podmokly, obec 40502 Děčín IV- Podmokly, , okres Děčín, kraj Ústecký.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

146 630,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

97 753,00,- Kč

Dražební jistota:

30 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908737/2700, variabilní symbol 68012, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.