Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Lubenec

Datum a čas dražebního jednání:

11. srpna 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem další dražby jsou tyto nemovité věci: -parc.č. 359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2,součástí je stavba č.p. 214,rod.dům. -parc.č. 1684/2 zahrada o výměře 721 m2 Příslušenství nemovitosti tvoří: oplocení pozemku, ovocné a okrasné stromy, přípojky inženýrských sítí na hranici parcely. Rodinný dům je součástí skupiny technicky shodných domků varianty TL4 ( jednopodlažní objekty bez využití podkroví, + podzemní podlaží) napojených na všechny základní inž. sítě, pozemek je dostatečně velký, osluněný a dobře přístupný. Základní část objektu je montovaná z prvků na bázi dřeva, v technické úrovni poplatné době výstavby. Celý objekt je podsklepený klasickým způsobem vč. betonové desky stropu. Po celou dobu existence objektu od r. 1975 nebyla na posuzované nemovitosti prováděna údržba, dnes je převážná většina prvků krátkodobé životnosti a kompletací na hranici použitelnosti. Je žádoucí na celém objektu provést rekonstrukci včetně náhrady z dnešního pohledu již morálně nevyhovujících vlastností (nedostatečná tepelná izolace stěn, teplovodní UT s kotlem na pevná paliva, střešní krytina na bázi osinkocementu, apod.). Silnou stránkou nemovitosti je dobrá poloha v obci, dispozice domu. Slabou stránkou pak zhoršený technický stav.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

900 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

450 000,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2102773716/2700, variabilní symbol 56013, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.