Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 2523 m2, Milešov nad Vltavou, podíl 1/2

Datum a čas dražebního jednání:

21. července 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovité věci: -parc.č. 899/4 ostatní plocha o výměře 2523 m2

Výsledná cena dražených nemovitostí:

580 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

386 667,00,- Kč

Dražební jistota:

40 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908956/2700, variabilní symbol 1598, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.