Dražby nemovitostí

Chata, Dolní Kounice

Datum a čas dražebního jednání:

21. července 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti: -parc.č. 1966 zahrada o výměře 486 m2 součástí pozemku parc. č. 1966 je stavba – zděná chata v katastru nemovitostí dosud nezapsaná. Nemovitost se nachází ve městě Dolní Kounice v chatové osadě pod Kamenným Vrchem na západní okraji města. Jedná se o pozemek, který je svažitý jihozápadu. V blízkosti se nachází kamenolom. Dle katastru nemovitostí se jedná o pozemek vedený jako zahrada. Při místním šetření bylo znalcem zjištěno, že na pozemku parc. č. 1966 stojí zděná chata, která není zapsaná v katastru nemovitostí. Okolní zástavba je tvořena chatovou osadou umístněnou z větší části ve svažitém terénu. V ocenění tedy nebude oceněn pouze pozemek, ale i zděná chata.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

730 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

486 670,00,- Kč

Dražební jistota:

90 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909182/2700, variabilní symbol 77308, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.