Dražby nemovitostí

Komerční objekt, Vejprty

Datum a čas dražebního jednání:

1. října 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - par.c.č 172 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1069 m2, jehož součástí je stavba č.p. 857, tech.vyb To je zapsáno na LV 541, kat.území Vejprty, obec Vejprty, okres Chomutov. Příslušenství nemovitosti tvoří: napojení na inženýrské sítě (elektro, vodovod, kanalizace, rozvody CZT). Celou nemovitost tvoří soubor navazujících a vzájemně dispozičně i provozně propojených staveb, vedených pod jedním č.p. Jednotlivé části nemovitosti jsou rozdílné tvarem, podlažností, stavebně technickým provedením i opotřebením - pro účely ocenění je proto celá nemovitost rozdělena na čtyři části, které jsou oceněny zvlášť viz. znalecký posudek.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

1 613 550,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

403 388,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908948/2700, variabilní symbol 41517, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.