Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 4955 m2, Mělník

Datum a čas dražebního jednání:

11. prosince 2018 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 5753/6 orná půda o výměře 4955 m2 To je zapsáno na LV 10587, kat.území Mělník, obec Mělník, okres Mělník. Jedná se o pozemek parc.č. 5753/6 orná půda o výměře 4955 m2, který se nachází v ulici Dobrovského, přímo při místní komunikaci, v blízkosti železniční tratě. V současné době je pozemek užíván k zemědělským účelů - je oset obilím.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

640 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

426 700,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909027/2700, variabilní symbol 29117, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.