Dražby nemovitostí

Pozemek - orná půda v Rumburku-Dolních Křečanech

Datum a čas dražebního jednání:

24. května 2022 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1549/5 o výměře 9465 m2 v obci Rumburk a katastrální území Dolní Křečany.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

227 160,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

151 440,00,- Kč

Dražební jistota:

30 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908876/2700, variabilní symbol 119, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.