Dražby nemovitostí

Id. 1/4 podíl na nemovité věci Sedlec u Mšena (Hradsko)

Datum a čas dražebního jednání:

30. září 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 na nemovitých věcech (stavba, zast. plocha a nádvoří, ost. plocha) v Sedleci u Mšena.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

512 500,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

341 670,00,- Kč

Dražební jistota:

90 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908876/2700, variabilní symbol 28520, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.