Dražby nemovitostí

Soubor podílů na pozemcích Vizovice

Datum a čas dražebního jednání:

7. září 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.portaldrazeb.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je soubor lesních singulárních podílů v k.ú. Vizovice a v k.ú. Zádveřice-Raková.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

110 627,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

73 751,00,- Kč

Dražební jistota:

30 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909174/2700, variabilní symbol 37610, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.