Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Křivenice, podíl 1/30

Datum a čas dražebního jednání:

13. dubna 2021 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/30 na nemovitých věcech:-parc.č 48 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406 m2,součástí je stavba č.p. 17-parc.č.128/6 zahrada o výměře 270 m2p.č. St. 48 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Křivenice, č.p. 17, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 48) a pozemku p.č. 128/6 - zahrada, vše v k.ú. Křivenice, obec Horní Počaply, okres Mělník.Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je ke dni ocenění v havarijním stavebně technickém stavu, narušená nosná část vodorovných i svislých konstrukcí a střešní konstrukce. Příslušenství nemovité věci: zpevněné plochy, venkovní schody betonové, přípojky IS.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

21 670,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

14 450,00,- Kč

Dražební jistota:

5 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908905/2700, variabilní symbol 206413, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.


Nejnovější dražby

   
   
   
   
   
   

všechny dražby →