Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 167215 m2, Zadní Lomná

Datum a čas dražebního jednání:

8. října 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
-parc.č.262 lesní pozemek o výměře 3441 m2
-parc.č.264 ostatní plocha o výměře 2388 m2
-parc.č.268 trvalý travní porost o výměře 61140 m2
-parc.č.269 ostatní plocha o výměře 595 m2
-parc.č.277/1 orná půda o výměře 20154 m2
-parc.č.277/2 lesní pozemek o výměře 3479
-parc.č.281 lesní pozemek o výměře 579 m2
-parc.č.298 trvalý travní porost o výměře 22398 m2
-parc.č.299/1 orná půda o výměře 12860 m2
-parc.č.299/2 trvalý travní porost o výměře 1655 m2
-parc.č.303 vodní plocha o výměře 76 m2
-parc.č.304 vodní plocha o výměře 29 m2
-parc.č.305 vodní plocha o výměře 30 m2
-parc.č.307/1 vodní plocha o výměře 3490 m2
-parc.č.308/1 vodní plocha o výměře 1625 m2
-parc.č.308/2 vodní plocha o výměře 2309 m2
-parc.č.309 ostatní plocha o výměře 744 m2
-parc.č.310 lesní pozemek o výměře 25714 m2
-parc.č.313 lesní pozemek o výměře 1551 m2

Předmětem jsou zemědělské pozemky, pozemky lesů, ostatních a vodních ploch s dobrou prodejností vzhledem k jejich ucelené poloze. Původní stav nemovitosti nebyl zde podstatným způsobem měněn, jsou využity k zemědělské prvovýrobě, k část pozemků je účelovými komunikacemi, lesy, rybníky. Současný zemědělský i nezemědělský charakter pozemků bude zachován i do budoucnosti, neboť se jejich zástavba nepředpokládá.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

2 750 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

1 833 330,00,- Kč

Dražební jistota:

100 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909123/2700, variabilní symbol 47819, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.