Dražby nemovitostí

Nebytový prostor

Datum a čas dražebního jednání:

21. července 2020 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je tato nemovitá věc: -parc.č. 904/3 nebytový prostor,vymezen v budově č.p. 904,prům.obj,LV 9457 na parcele st.2116/3 -parc.st 2163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2 podíl na společných částech domu a pozemku 780/143286 Jednotka č. 904/3 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového,nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Písecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Strakonice je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1288/35, který je ve vlastnictví státu, dále přes pozemky p.č. 809/5 a p.č. 1536/1, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu a dále přes pozemky p.č. 809/6 a p.č. 1536/2, které jsou ve vlastnictví povinného, ale nejsou předmětem ocenění (přístup není po právní stránce zajištěn). Parkování je možné na parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1980. Cca v roce 2007 byla provedena výměna původních oken za nová. Dle doložených podkladů a místního šetření je jednotka užívána jako kancelář či sklad.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

120 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

80 000,00,- Kč

Dražební jistota:

15 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909182/2700, variabilní symbol 2220, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.