Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 45105 m2, Drahobuz

Datum a čas dražebního jednání:

14. května 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

jedná se o nemovitosti: - parc.č. 361/1 ostatní plocha o výměře 63 m2 - parc.č. 361/2 ostatní plocha o výměře 79 m2 - parc.č. 368/1 ostatní plocha o výměře 32 m2 - parc.č. 368/2 ostatní plocha o výměře 76 m2 - parc.č. 368/3 ostatní plocha o výměře 83 m2 - parc.č. 420 trvalý travní porost o výměře 147 m2 - parc.č. 421/1 trvalý travní porost o výměře 9154 m2 - parc.č. 421/2 trvalý travní porost o výměře 397 m2 - parc.č. 423/1 trvalý travní porost o výměře 303 m2 - parc.č. 423/2 trvalý travní porost o výměře 536 m2 - parc.č. 425 trvalý travní porost o výměře 219 m2 - parc.č. 427 trvalý travní porost o výměře 155 m2 - parc.č. 428 trvalý travní porost o výměře 54 m2 - parc.č. 440 ostatní plocha o výměře 543 m2 - parc.č. 441 lesní pozemek o výměře 2712 m2 - parc.č. 442 trvalý travní porost o výměře 13980 m2 - parc.č. 444 lesní pozemek o výměře 554 m2 - parc.č. 445 ostatní plocha o výměře 76 m2 - parc.č. 447 ostatní plocha o výměře 291 m2 - parc.č. 452 ostatní plocha o výměře 165 m2 - parc.č. 459 ostatní plocha o výměře 1114 m2 - parc.č. 461 trvalý travní porost o výměře 2687 m2 - parc.č. 486/1 trvalý travní porost o výměře 109 m2 - parc.č. 488/1 ostatní plocha o výměře 128 m2 - parc.č. 488/2 ostatní plocha o výměře 349 m2 - parc.č. 493/10 trvalý travní porost o výměře 2523 m2 - parc.č. 493/31 trvalý travní porost o výměře 2753 m2 - parc.č. 493/36 trvalý travní porost o výměře 5567 m2 - parc.č. 642/68 ostatní plocha o výměře 256 m2 To je zapsáno na LV 186, kat.území Drahobuz, obec Drahobuz, okres Litoměřice.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

1 085 337,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

723 558,00,- Kč

Dražební jistota:

80 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908921/2700, variabilní symbol 50118, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.