Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Žamberk, podíl 9/10

Datum a čas dražebního jednání:

5. března 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši id. 9/10 na nemovitostech: - parc.č. 238 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 245 m2, jehož součástí je stavba č.p. 188, rod.dům - parc.č. 239 zahrada o výměře 102 m2 To je zapsáno na LV 1166, kat.území Žamberk, obec Žamberk, okres Ústí nad Orlicí. Oceňovaný dům byl postaven dle informace na místě původní vyhořelé stavby zděnou technologií na 45cm na neizolovaných mělkých základech proložených kamenobetonem. Dům je podsklepený původním neizolovaným sklepem původně drenážovaným do sousedního potoka. Sklep je vyzděný z kamene a cihel na mělkých základech.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

540 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

270 000,00,- Kč

Dražební jistota:

50 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909131/2700, variabilní symbol 61011, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.