Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 9539 m2, Horní Dobrouč

Datum a čas dražebního jednání:

22. ledna 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 1358/4 ostatní plocha o výměře 6472 m2 - parc.č. 1367/16 orná půda o výměře 275 m2 - parc.č. 1372 ostatní plocha o výměře 389 m2 - parc.č. 1426/3 orná půda o výměře 1173 m2 - parc.č. 2103/4 vodní plocha o výměře 1230 m2 To je zapsáno na LV 229, kat.území Horní Dobrouč, obec Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí. Pozemky se nacházejí zhruba uprostřed obce ve východní okrajové části obce Dolní Dobrouč. Pozemek parc.č. 1358/4 se nachází v lokalitě místního názvu Rychecká cesta severně od vodoteče Dobroučka a táhne se severním směrem podél lesního porostu. Pozemek je úzký protáhly, částečně zastíněn lesním porostem. Pozemek parc.č. 1367/16 se nachází v lokalitě místního názvu Rychecká cesta severně od vodoteče Dobroučka a táhne se západním směrem. Pozemek nelze polohově určit, nemá vytyčené hranice, je velmi úzký protáhlý a je bez trvalých porostů. Pozemek parc.č. 1372 v druhu ostatní plocha, neplodná půda se nachází ve středu obce Dolní Dobrouč po pravé straně komunikace procházející obcí jihovýchodně od hřbitova. Pozemek není oplocen, je využíván částečně jako veřejný prostor a částečně jako účelová komunikace. Pozemek parc.č. 1426/3 se nachází v lokalitě místního názvu Rychecká cesta severně od vodoteče Dobroučka a táhne se západním směrem podél vodoteče. Pozemek parc.č. 2103/4 v druhu pozemku vodní plocha tvoří přirozené koryto vodního toku Dobroučka a táhne se západním směrem. Pozemek nelze polohově určit, nemá vytyčené hranice, je velmi úzký protáhlý.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

201 820,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

100 910,00,- Kč

Dražební jistota:

30 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114908948/2700, variabilní symbol 117415, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.