Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Cvikov

Datum a čas dražebního jednání:

9. ledna 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 727/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 597 m2, jehož součástí je stavba č.p. 333, rod.dům To je zapsáno na LV 1025, kat.území Cvikov, obec Cvikov, okres Česká Lípa. Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům převážně se dvěma nadzemními podlažími s mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Cvikov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Alšova 333, Cvikov I, 471 54 Cvikov. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 5+1 a 1+1 každá s kompletním sociálním zařízením.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

2 100 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

1 400 000,00,- Kč

Dražební jistota:

80 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909086/2700, variabilní symbol 69712, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.