Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Velká Víska

Datum a čas dražebního jednání:

27. listopadu 2018 v 11:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. 642/5 zahrada o výměře 21 m2 - parc.č. 642/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1347, rod.dům - parc.č. 642/34 zahrada o výměře 176 m2 To je zapsáno na LV 1665, kat.území Velká Víska, obec Hořovice, okres Beroun. Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hořovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Dům obsahuje bytovou jednotku o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

3 830 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

2 553 333,00,- Kč

Dražební jistota:

100 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909174/2700, variabilní symbol 67317, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.