Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 13918 m2, Želeč u Tábora, podíl 1/24

Datum a čas dražebního jednání:

13. listopadu 2018 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na nemovitostech: - parc.č. 579/1 orná půda o výměře 5223 m2 - parc.č. 605/10 orná půda o výměře 238 m2 - parc.č. 732/35 trvalý travní porost o výměře 60 m2 - parc.č. 765 orná půda o výměře 6923 m2 - parc.č. 978/2 trvalý travní porost o výměře 211 m2 - parc.č. 978/16 ostatní plocha o výměře 531 m2 - parc.č. 978/20 trvalý travní porost o výměře 5979 m2 - parc.č. 978/23 ostatní plocha o výměře 135 m2 To je zapsáno na LV 652, kat.území Želeč u Tábora, obec Želeč, okres Tábor. Pozemky jsou na své hranici možno napojit na inženýrské sítě: elektro v případě pozemků podél silnice na Ústrašice. Přístupová komunikace je zpevněná. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Pozemek je mírně sklonitý. Orientace pozemku je převážně na sever. Oceňovány jsou zemědělské pozemky a pozemky ostatních ploch s výhledem dalšího využití pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Podezření na staré zátěže neexistuje.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

11 600,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

7 730,00,- Kč

Dražební jistota:

2 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909174/2700, variabilní symbol 19018, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.