Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Nečín

Datum a čas dražebního jednání:

13. listopadu 2018 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 340 m2, jehož součástí je stavba č.p. 110, bydlení - parc.č. 596/8 zahrada o výměře 456 m2 - parc.č. 596/10 ostatní plocha o výměře 72 m2 To je zapsáno na LV 48, kat.území Nečín, obec Nečín, okres Příbram. Příslušenství nemovitosti tvoří: vedlejší stavby – přízemní zděná garáž s pultovou střechou, přízemní zděná stavba pod sedlovou střechou; venkovní úpravy – oplocení (drátěné pletivo v kovových rámech), oplocení (dřevěné latě s kovovými sloupky), 2x kovová vrata, zpevněná plocha z betonové dlažby, betonové schody Teraco, venkovní výtah pro invalidy, 2x studna, přípojky inženýrských sítí. Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nečín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nečín 110, 262 13 Nečín. Parkování je možné ve vlastní garáži. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

2 090 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

1 393 300,00,- Kč

Dražební jistota:

70 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909027/2700, variabilní symbol 65117, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.