Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Čečelice, podíl 1/2

Datum a čas dražebního jednání:

28. května 2019 v 10:00 hod

Místo konání dražby:

www.exdrazby.cz

Předmět dražby:

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc.č. St. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401 m2, jehož součástí je stavba č.p. 48, bydlení To je zapsáno na LV 834, kat.území Čečelice, obec Čečelice, okres Mělník. Jedná se o pozemek parc.č.st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 401m2. Součástí pozemku je stavba rodinného domu čp. 48. Jedná se o dům v uliční zástavbě, zděný, přízemní. Stáří původní stavby se odhaduje na 150 let. K domu přísluší stodola a chlévy. Dům je připojen na veřejný vodovod, elektro a plyn.

 

 

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz.

Výsledná cena dražených nemovitostí:

480 000,00,- Kč

Výše nejnižšího podání:

320 000,00,- Kč

Dražební jistota:

80 000,00,- Kč

Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2114909043/2700 , variabilní symbol 189613, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.

Přílohy:


Aktuální dražby e-maile

Chcete-li získávat pravidelné informace o aktuálních dražbách?
Pokud ano, stačí vložit Váš e-mail.